Pomoc psychologiczna-pedagogiczna

„To, że milczę nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia”   J. Carroll

1 grudnia 2021 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dla nauczycieli dotyczące użytkowania MÓWIKA jako komunikacji alternatywnej. Zajęcia poprowadziła pani Justyna Śmiglewska, która wprowadziła nas w świat dziecka z zaburzoną komunikacją werbalną. Warsztaty dostarczyły nam informacji, od czego zacząć pracę z MÓWIKIEM oraz gdzie szukać inspiracji do tworzenia materiałów do AAC.

Poniżej link do oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Swarzędzu na rok szkolny 2021/2022.
http://poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz/www/kliknij-aby-pobrac/

 

Drogi uczniu

Zastanawiasz się pewnie nieraz jak nawiązać dobre kontakty z rówieśnikami
i dorosłymi, myślisz o tym kim jesteś i jaki będziesz w przyszłości, jak poradzisz sobie ze stresem, emocjami

• pomożemy Ci uwierzyć w swoje możliwości
• wyznaczyć sobie realne cele
• budować pozytywny obraz własnej osoby
• nauczyć lepiej porozumiewać się z innymi ludźmi

Drogi rodzicu Zdarza się tak, że nie zawsze wiemy jak pomóc naszym dzieciom. W takich sytuacjach możemy wspólnie poszukać zasobów i najlepszych rozwiązań, które pozwolą pomóc dziecku i całej rodzinie.

Zapraszamy gdy:

• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• masz pytania dotyczące funkcjonowania dziecka w szkole
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• po prostu szukasz pomocy

Pedagodzy i psycholodzy opracowali i realizują autorskie programy ,,Trening umiejętności społecznych” oraz ,,Zajęcia psychoedukacyjne”. Programy zaadresowane są dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, trudnościami emocjonalnymi, problemami w zachowaniu. Zajęciami objęci są uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z niepełnosprawnością ruchową, tym afazją, uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz uczniowie zgodnie z zaleceniami opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także będący w trudnych sytuacjach życiowych.

Psycholodzy i pedagodzy prowadzą indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym z elementami socjoterapii i terapii behawioralnej oraz warsztaty adaptacyjno-integracyjne w klasach. W celu wzmacniania samooceny uczniów, rozwijania kompetencji społecznych, wspomagania rozwoju emocjonalnego korzystamy z certyfikowanych programów rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji:

• program zajęć wychowawczo-profilaktycznych ,,Spójrz inaczej”
• ,,Wspomaganie rozwoju psychospołecznego dzieci nieśmiałych”
• ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Koordynujemy działania profilaktyczne Ogólnopolskiej Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz Tygodnia Profilaktyki Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
w ramach których uczniowie utrwalają zasady zdrowego stylu życia, co staje się alternatywą dla ryzykownych zachowań.

Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły:

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Swarzędzu
• Poradnią Zdrowia Psychicznego IPSIS
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Swarzędzu
• Sądem Rejonowym, Wydziałem do spraw rodzinnych
• Komendą Miejską w Swarzędzu
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• Ośrodkiem Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
• Stowarzyszeniem Wiosna, Program Szlachetna Paczka
• Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu
• Placówką Wsparcia Dziennego ,,Nasza Dziupla”


Pedagodzy

Anna Perła-Grajek

W roku szkolnym 2022/2023 wspierająca oddziały przedszkolne, klasy III, IV.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 10:00-13:00
WTOREK: 10:00-15:00
ŚRODA: 8:00-11:00
CZWARTEK: 10:00-16:00
PIĄTEK: 9:00-13:00


Weronika Czajka

W roku szkolnym 2022/2023 wspierająca klasy V, VI.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 12:00-16.00
WTOREK: 8:00-12:00
ŚRODA: 11:00-16:00
CZWARTEK: 8:00-12:00
PIĄTEK: 10:00-15:00

ZAPRASZAMY RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU.
NUMER KONTAKTOWY 618174 326, w. 31.


Psycholodzy

Małgorzata Kisiel

W roku szkolnym 2022/2023 wspierająca klasy VII, VIII.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 8:00-12:30
WTOREK: 11.30-16.00
ŚRODA: 8:45-12:45
CZWARTEK:11:00-15:30
PIĄTEK: 8:00-12:30


Weronika Klon

W roku szkolnym 2022/2023 wspierająca oddziały przedszkolne i klasy I, II.

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 12:20-16:20
WTOREK: 8:00-14:00
ŚRODA: 12:00-16:00
CZWARTEK: 8:00-11:00
PIĄTEK: 11:00-16:00

ZAPRASZAMY RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU.
NUMER KONTAKTOWY 618174 326, w. 31.

Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania  z oferty Poradni  Psychologiczno- Pedagogicznej w Swarzędzu pod adresem: http://poradnie.powiat.poznan.pl/swarzedz/www/. Kontakt: pppswarzedz@powiat.poznan.pl lub tel. 61 8174 951Ponadto obecnie w Poradni funkcjonują dyżury telefoniczne. Grafik dostępny jest tutaj: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xXzUqilTwhXQ6qELHCxCfGk1rAM4D6ce/edit#gid=1979681762

Nauczyciele specjaliści

INTEGRACJA SENSORYCZNA – to zajęcia, których celem jest usprawnienie i uporządkowanie wrażeń zmysłowych płynących ze świata. W trakcie ćwiczeń dzieci uczą się odpowiedniego reagowania i organizacji bodźców zewnętrznych i wrażeń sensorycznych. Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej i wyposażonej Sali Integracji Sensorycznej.

 Aleksandra Jankiewicz – Warkocka
Jolanta Kuzemko

 Joanna Bazaniak
 Lucyna Kaźmierczak
LOGOPEDIA – to zajęcia, których celem jest rozwój mowy, doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych, wdrażanie do poprawnej wymowy, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, doskonalenie orientacji przestrzennej oraz motoryki dużej i małej a także wzbogacanie zasobu słownictwa oraz rozwijanie komunikowania się z otoczeniem na miarę możliwości każdego ucznia. Terapia jest dostosowana indywidualnie do każdego ucznia. Szkoła oferuje dostęp do programów terapeutycznych wspomagających terapię logopedyczną, rehabilitację mowy oraz do specjalistycznego sprzętu w nauce alternatywnych metod komunikacji.

Aleksandra Scheller

 Agnieszka Sokołowska
 Natalia Velikov
Jagoda Poszwa

Małgorzata Grzelczak

 Maja Szwanka
 Lucyna Kaźmierczak
 

REHABILITACJA RUCHOWA – to zajęcia, których zadaniem jest poprawa umiejętności motorycznych Naszych uczniów. Celem zajęć jest uzyskanie jak najlepszej sprawności fizycznej, w najlepszych możliwych wzorcach ruchowych, co przedkłada się na jakość życia i pełne uczestniczenie w życiu codziennym.


 Aleksandra Jankiewicz – Warkocka
Jolanta Kuzemko

REWALIDACJA – to zajęcia, których celem jest rozwój i aktywizowanie wszystkich właściwości intelektualnych ucznia, umożliwiając mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w przyszłości przygotowując do dorosłego życia.
     
 Magdalena Piechocka
 Natalia Brząkała
 Magdalena Lenartowicz
 Julita Kisiel
Joanna Paupa

Monika Korbik – Ludwiczak


Jerzy Kot

 Sylwia Woźniczak
Izabela Adamska

Beata Brodziak

 Ilona Ostatkiewicz – Mostek
 Joanna Bazaniak
Jolanta Dębska

 Agnieszka Czwojdrak
Katarzyna Berłowska

 Lidia Sobczak
 Joanna Grabowska
Kinga Zając

Izabela Matela

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych, kompensacja braków. Podczas zajęć ćwiczymy pamięć, koncentrację, doskonalimy umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzamy motywację oraz stwarzamy okazję do odnoszenia sukcesów. 

 Elżbieta Bigas – Kubiak
 Marta Troińska

 Magdalena Piechocka
 Beata Radziej – Rezler
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD) – są to wielospecjalistyczne działania i aktywności przeznaczone dla dzieci od momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia te mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, poznawczy i komunikację małego dziecka.

 Renata Wałejko
 Monika Jabłońska
 Aleksandra Jankiewicz – Warkocka
Jolanta Kuzemko

Aleksandra Scheller

 Agnieszka Sokołowska


ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE – to zajęcia, na których ćwiczone są umiejętności życia w społeczeństwie. Rozwijane są zdolności nawiązywania i podtrzymywania relacji, realizowania własnych potrzeb w interakcji z innymi osobami oraz poszanowania dla indywidualnych potrzeb i możliwości każdego człowieka. W parze z tym idzie wspieranie rozwoju zdolności do rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych swoich i cudzych. Działania podejmowane są w sposób zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji życiowej każdej jednostki. Uczeń obejmowany jest pomocą holistyczną nastawioną na uwzględnienie w planowanych działaniach wszystkich aspektów jego funkcjonowania, rozwoju i edukacji.

 Małgorzata Kisiel
 Weronika Klon
ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM – to zajęcia o charakterze warsztatowym. Ułatwiają one uczniowi aktywne i pełne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej. Wspierają rozwój umiejętności związanych z funkcjonowaniem w klasie i grupie rówieśniczej. Umożliwiają uczniowi pełne wykorzystywanie własnego potencjału niezależnie od kontekstu i czynników rozwojowych, społecznych oraz posiadanych umiejętności. Planowane i realizowane działania zawsze stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby każdej osoby oraz wspierają ją w radzeniu sobie z kolejnymi wyzwaniami. Zajęcia mogą przybierać formę indywidualną lub grupową.

 Weronika Czajka
 Anna Perła – Grajek
Skip to content