Dostępność

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.czworka.edu.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Data publikacji strony internetowej: 1 sierpnia 2021
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1 sierpnia 2021
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•	dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
•	filmy nie posiadają napisów 
•	mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
•	część plików nie jest dostępnych cyfrowo
STRONA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:
możliwość powiększenia liter 
podwyższony kontrast
podświetlane linki
mapa strony
skala szarości
jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 12 października 2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników szkoły.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
W sprawie dostępności kontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@czworka.edu.pl
telefon: 8 174 326
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do:
•	wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu 
•	można także zażądać udostępnienia informacji przez  odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.
 
Żądanie powinno zawierać :
•	dane osoby zgłaszającej żądanie,
•	 wskazanie, o którą stronę internetową chodzi 
•	sposób kontaktu
•	sposób przedstawienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej 

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe powinno się niezwłocznie poinformować o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od os. Kościuszkowców 4 , prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, podjazdy).
Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W szkole istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content