KONKURS FOTOGRAFICZNO-PRZYRODNICZY „Ssaki” 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO-PRZYRODNICZEGO „Ssaki” 

I. Cele konkursu: 

1. Zainteresowanie dzieci fotografią 

2. Zainteresowanie dzieci otaczająca przyrodą 

3. Propagowanie fotografii jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu. 

4. Rozwijanie kreatywności uczestników 

 II. Organizator konkursu: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 

III. Zasady uczestnictwa: 

1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 1-3 

2. Każdy z uczestników może złożyć do konkursu jedno zdjęcie przedstawiające ssaka 

3. Zdjęcia wykonane powinny być samodzielnie. 

4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, klasę oraz nazwę fotografowanego ssaka 

5. Prace należy składać do 02.02.2024r w formie elektronicznej na adres zajac.kinga@czworka.edu.pl w formacie .jpg lub wydrukowane w formacie 10:15 cm do sali 122 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 09.02.2024 

IV. Rozstrzygnięcie konkursu: 

1. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 

2. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, kompozycja oraz jakość wykonanego zdjęcia. 

3. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy 

4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły 

 5. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i mogą być opublikowane na stronie internetowej szkoły. 

V. Informacje dodatkowe: 

1. W wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. 
Skip to content