Bird canteen – uczniowie klasy 3c w międzynarodowym projekcie eTwinning

Witajcie w naszym projekcie :)

Projekt ma na celu poznanie gatunków ptaków zimujących w Polsce, Czechach i Słowacji. Uczniowie będą obserwować i karmić swoich skrzydlatych przyjaciół, będziemy przygotowywać informacje na temat tego, jak robić to mądrze. Razem będziemy szukać ptaków w literaturze dziecięcej, przysłowiach i powiedzeniach. Maskotka projektu będzie uczestniczyć w realizacji projektu, odwiedzając obiekty i zbierając informacje do wspólnie opracowywanych albumów.

Projekt obejmuje zagadnienia z zakresu przyrody (ochrony środowiska, ekologii), informatyki, matematyki i technologii. Poprzez tworzenie opowieści, ulotek, gier, interaktywnych zadań oraz prac artystycznych i technicznych na temat ptaków zimujących w naszych krajach, uczniowie wzbogacą swoją wiedzę i rozwiną kreatywność. Podczas realizacji projektu będziemy korzystać z wielu narzędzi informatycznych. Wykonując zadania projektowe, uczniowie poszerzą swoją wiedzę literacką, poznając opowiadania, baśnie, wiersze, legendy, przysłowia i powiedzenia, w których ptaki są głównymi bohaterami. Wykonując zadania projektowe, uczniowie rozwiną umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy przez poszukiwanie informacji o ptakach zimujących w naszym kraju. Uczniowie rozwiną empatię i kształtować postawy proekologiczne. Uczniowie będą inspirować się razem z kolegami z innych instytucji, raportując o realizacji projektu na TwinSpace i przygotowując zadania dla partnerów projektu. Poprzez realizację projektu uczniowie rozwiną kompetencje językowe, społeczne, przyrodnicze, ekologiczne i cyfrowe, a także swoją sprawność manualną. Realizując projekt, uczniowie zbudują więź emocjonalną i kształtować postawy odpowiedzialności za otaczającą przyrodę.

Welcome in our project  🙂

The project aims to learn about bird species wintering in Poland, the Czech Republic and Slovakia. Students will observe and feed their winged friends, we will prepare information on how to do it wisely. Together we will look for birds in children’s literature, proverbs and sayings. The project mascot will participate in the implementation of the project, visiting the facilities and collecting information for jointly edited albums.

The project covers issues in the field of nature (environmental protection, ecology), computer science, mathematics and technology. By creating stories, leaflets, games, interactive tasks and artistic and technical works about birds wintering in our countries, students will enrich their knowledge and develop creative creativity. While implementing the project, we will learn many ICT tools. By completing project tasks, students will expand their literary knowledge by learning stories, fairy tales, poems, legends, proverbs and sayings in which birds are the main characters. By completing project tasks, students will develop the ability to independently acquire knowledge by searching for information about birds wintering in our country. Students will develop empathy and shape pro-ecological attitudes. Students will be inspired together with colleagues from other institutions by reporting on the project implementation on TwinSpace and preparing tasks for project partners. Through the implementation of the project, students will develop linguistic, social, natural, ecological and digital competences as well as their manual dexterity. By implementing the project, students will build an emotional bond and shape attitudes of responsibility for the surrounding nature.

Skip to content