“To warto zobaczyć” – konkurs fotograficzny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-3 do udziału w konkursie fotograficznym

“To warto zobaczyć”

Zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii przedstawiającej ciekawe miejsce w swojej okolicy.

Prace konkursowe w maksymalnym formacie A4 należy dostarczyć do 30 września do sali 122.

Organizatorki konkursu:

Marta Troińska

Kinga Zając

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “TO WARTO ZOBACZYĆ”

I. Cele konkursu:
1. Znalezienie wyjątkowego miejsca w swojej okolicy. 
2. Pobudzenie aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
4. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności.
5. Przedstawienie w ciekawy i oryginalny sposób swojej miejscowości
 II. Organizator konkursu: 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4
III. Zasady uczestnictwa: 
1. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas 1-3
2. Tematyka konkursu: zadaniem uczestników jest wykonanie fotografii przedstawiającej ciekawe miejsce w swojej okolicy
3. Dostarczone prace oceniane będą w trzech kategoriach, na poziomach klas 1, 2 i 3. 
4. Każdy z uczestników może złożyć do konkursu maksymalnie 2 prace. Prace zgłoszone w konkursie muszą być pracami własnymi autorów.
5. Wydrukowane zdjęcie nie powinno przekraczać rozmiaru kartki A4, preferowany jest wymiar zdjęcia w formacie 10X15
6. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko autora oraz klasę. 
7. Prace należy składać do 30 września 2022r. u pani Kingi Zając lub pani Marty Troińskiej w sali 122.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 października 2022 r. 
IV. Rozstrzygnięcie konkursu: 
1. Prace oceni komisja konkursowa powołana przez Organizatora. 
2. Ocenie podlegać będą: zgodność z tematem, ciekawy sposób przedstawienia fotografowanego miejsca.
3. Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy 
4. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Szkoły
 5. Prace konkursowe stają się własnością organizatora i mogą być opublikowane na stronie internetowej szkoły.
V. Informacje dodatkowe: 
1. W wypadku zajścia okoliczności nie objętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu. 
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu. Skip to content