Szkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny o tytuł „Znawca Przyrody” dla klas I – III

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III naszej szkoły do udziału w Szkolnym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym  o tytuł „Znawca Przyrody” dla klas I – III.

Regulamin
Szkolnego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego  o tytuł „Znawca Przyrody” dla klas I – III   SP4 w Swarzędzu

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu.
Osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:
Beata Radziej - Rezler, Marzena Waszak i Julita Kisiel

Celem konkursu jest:
·	rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych i odpowiedzialności za stan środowiska znajdującego się w najbliższym otoczeniu uczniów;
·	docenienie uczniów posiadających bogatą wiedzę o otaczającym świecie;
·	traktowanie rywalizacji jako bodźca motywującego do pełniejszego wykorzysta-nia posiadanej wiedzy przyrodniczej;
·	wdrażanie do samodzielnego uczenia się;
·	rozwijanie myślenia naukowego.
Zakres treści i tematyka konkursu: zagadnienia programowe edukacji przyrodniczej z przyrody ożywionej i nieożywionej i podstawowych zagadnień ekologicznych na po-ziomach klas.
Przebieg konkursu:
I etap – wewnątrzklasowy – wyłonienie spośród uczniów  danej klasy reprezentantów do kolejnego etapu.
Wszyscy uczniowie w danej klasie rozwiązują jednolity dla wszystkich test.  Nauczyciel - wychowawca danej klasy dokonuje sprawdzenia wg klucza, który wraz z testami zosta-nie dostarczony przez organizatora. Wszyscy uczniowie, którzy uzyskają liczbę punk-tów powyżej 90%, przechodzą do II etapu. Jeżeli nie będzie takich uczniów, przechodzi 3 uczniów z największą liczbą punktów.
II etap – wewnątrzszkolny – wyłonienie na terenie szkoły spośród uczestników tego etapu  jednego zwycięzcy, dla każdego poziomu osobno. Konkurs wygrywa ta osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia przez uczestników identycznej liczby punktów przewiduje się dogrywkę.
Drugi etap prowadzony będzie w trzech  rundach:
I runda – zagadki przyrodnicze
II runda – zadania przyrodnicze - zestaw pytań
III runda – zadania w kopercie
 
Uczniom klas pierwszych polecenia konkursowe odczytuje nauczyciel -wychowawca (I etap) i członek jury (II etap).

Termin i czas trwania konkursu:
I etap odbędzie się dnia 12 maja 2022r. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 45 mi-nut. Nazwiska uczniów, którzy przechodzą do II etapu podajemy organizatorom do dnia 17 maja 2022r. (wpisujemy je na listę umieszczoną pod regulaminem konkursu).
II etap odbędzie się dnia 19 maja 2022r.  O godzinach przebiegu konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w terminie późniejszym.
 
Komisja konkursowa i ocena wyników:
W I etapie konkursu oceny dokonuje nauczyciel – wychowawca w swojej klasie.
Do II etapu powołana zostanie komisja konkursowa.
Komisja ocenia wykonanie zadań bezpośrednio po ich zakończeniu.
Uczestnik, który zdobędzie największą ilość punktów po wykonaniu wszystkich zadań zostanie zwycięzcą konkursu przyrodniczo-ekologicznego na poziomie klasy. W razie remisu odbędzie się dogrywka. Zwycięzca otrzymuje tytuł Znawcy Przyrody, dyplom i nagrodę rzeczową.Przewidziane są wyróżnienia. Pozostali uczestnicy II etapu otrzymują dyplomy.

   
 


 


Skip to content