eTwinning

Projekty eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Na czym polega eTwinning?

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kto może wziąć udział w programie?

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, pedagodzy, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły i przedszkola z krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji, Macedonii; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

Trzy najważniejsze cechy programu eTwinning

1.Wykorzystywanie technologii ICT: komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm;

2.Języki obce wykorzystane do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską –zastosowanie języka obcego w praktyce wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki;

3.Temat projektu związany z podstawami programowymi przedmiotów nauczanych w szkole.

Korzyści dla uczniów

•zwiększenie kompetencji językowych;

•pogłębianie znajomości realiów krajów europejskich;

•nagroda w postaci oceny;

•podniesienie umiejętności związanych z wykorzystywaniem nowych technologii;

•punkty dodawane do oceny z zachowania (za zaangażowanie we współprace europejską);

•łatwiejsze dostanie się do wymarzonej szkoły.

eTwinning w naszej szkole:

Od tego roku nasza szkoła bierze udział w projektach współpracując z różnymi szkołami w ramach akcji eTwinning.

eTwinning oferuje platformę współpracy dla pracowników szkół z krajów europejskich, które tutaj się komunikują, współdziałają i realizują projekty.

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi tak, by szkoły w prosty sposób mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa.

 Obecnie współpracujemy ze szkołami z Sakarya w Turcji i Koryntu w Grecji. Tytuł naszego projektu to „Winter wonderland”. Zadaniem każdej ze szkół jest przygotowanie do końca lutego plakatów i prezentacji multimedialnych dotyczących zimowego krajobrazu.

eTwinning

Edukacja przyszłości – e-Twinning w naszej szkole

W roku szkolnym 2018/2019, na przełomie października rozpoczęliśmy w naszej szkole współpracę międzynarodową w ramach Programu e Twinning. Program eTwinning – Europejska Współpraca Szkół umożliwia naszej szkole realizację projektów edukacyjnych we współpracy ze szkołami z Polski i  zagranicy, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ogolnopolski projekt w ramach unijnego programu eTwinning, realizowany jest dzięki wykorzystaniu Internetu. Tematyka projektów nawiązuje do podstaw programowych oraz zainteresowań uczniów. Podczas realizacji projektów uczniowie doskonalą znajomość języków obcych, poznają kulturę innych krajów, odnajdują swoje miejsce w Zjednoczonej Europie. Uczą się, jak zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości, promując swój kraj i jego dorobek kulturowy. Nauczyciele prowadzący posługują się nowymi technologiami. Tematyka projektów, czas ich realizacji zależą od potrzeb i kreatywności nauczycieli i uczniów.

Program zapewnia nauczycielom i uczniom pomoc i narzędzia internetowe potrzebne podczas poszukiwania partnera i realizacji projektów. Zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki, realizując w ten sposób swój podstawowy cel – rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób – jest to niezbędne podczas wirtualnej komunikacji z obcojęzycznym partnerem. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują Internet jako codzienne narzędzie pracy, wymieniając informacje i materiały dydaktyczne.

Zalety programu eTwinning:

 • dostępność i bezpłatność,
 • możliwość realizacji własnych projektów edukacyjnych,
 • temat i czas ustalają nauczyciele zgodnie z własnymi potrzebami,
 • możliwość realizacji podstaw programowych, praca metodą projektu,
 • korzystanie z technologii ITC w codziennej pracy, zwiększanie umiejętności uczniów i nauczycieli,
 • wzrost motywacji do nauki, wzbudzanie entuzjazmu uczniów i nauczycieli,
 • możliwość pracy z uczniem zdolnym,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • wzrost kreatywności i innowacyjności uczniów i nauczycieli,
 • zwiększanie umiejętności komunikacji w języku obcym,
 • korzystanie z bezpiecznego Internetu – narzędzia internetowe do realizacji projektów są dostępne tylko dla uczniów i nauczycieli e-Twinningowych,
 •  łatwość realizacji projektów – gotowe zestawy narzędzi niezbędnych do znalezienia partnera i przeprowadzania działań w projekcie,
 • dostępne dla każdej zarejestrowanej szkoły i każdego zarejestrowanego nauczyciela na portalu www.etwinning.net
 • brak skomplikowanych procedur aplikacyjnych i terminów składania wniosków,
 • elastyczność – można podczas realizacji projektu dokonać modyfikacji i uzupełnień,
 • e-Twinning jest formą doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • wzmocnienie pozycji szkoły w środowisku lokalnym, wpływ na środowisko lokalne.                                                                                                         

Wieloaspektowość działań prowadzonych podczas realizacji projektów e-Twinning i płynące z niego korzyści sprawiły, że warto było go wprowadzić w naszej szkole.

Zainteresowani nauczyciele naszej placówki uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez ambasadora Tomasza Ordza, mających na celu promocję programu eTwinning, prezentujących jak w praktyce rozpocząć realizację projektów.

Nasza szkoła została zarejestrowana na portalu eTwinning w 2019 roku. Dzięki temu mamy możliwość korzystania z portalu internetowego oraz otrzymywania bieżących informacji za pomocą poczty e-mail.

Skip to content