Nauczyciele specjaliści

INTEGRACJA SENSORYCZNA – to zajęcia, których celem jest usprawnienie i uporządkowanie wrażeń zmysłowych płynących ze świata. W trakcie ćwiczeń dzieci uczą się odpowiedniego reagowania i organizacji bodźców zewnętrznych i wrażeń sensorycznych. Zajęcia odbywają się w specjalnie przystosowanej i wyposażonej Sali Integracji Sensorycznej.

 Aleksandra Jankiewicz – Warkocka

Jolanta Kuzemko

 Joanna Bazaniak

 Lucyna Kaźmierczak

LOGOPEDIA – to zajęcia, których celem jest rozwój mowy, doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych, wdrażanie do poprawnej wymowy, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, doskonalenie orientacji przestrzennej oraz motoryki dużej i małej a także wzbogacanie zasobu słownictwa oraz rozwijanie komunikowania się z otoczeniem na miarę możliwości każdego ucznia. Terapia jest dostosowana indywidualnie do każdego ucznia. Szkoła oferuje dostęp do programów terapeutycznych wspomagających terapię logopedyczną, rehabilitację mowy oraz do specjalistycznego sprzętu w nauce alternatywnych metod komunikacji.

Aleksandra Scheller

 Agnieszka Sokołowska

 Natalia Velikov

Jagoda Poszwa

Małgorzata Grzelczak

 Maja Szwanka

 Lucyna Kaźmierczak

 Karolina Moczydłowska


REHABILITACJA RUCHOWA – to zajęcia, których zadaniem jest poprawa umiejętności motorycznych Naszych uczniów. Celem zajęć jest uzyskanie jak najlepszej sprawności fizycznej, w najlepszych możliwych wzorcach ruchowych, co przedkłada się na jakość życia i pełne uczestniczenie w życiu codziennym. Aleksandra Jankiewicz – Warkocka

Jolanta Kuzemko

REWALIDACJA – to zajęcia, których celem jest rozwój i aktywizowanie wszystkich właściwości intelektualnych ucznia, umożliwiając mu pełne uczestnictwo w pro
cesie dydaktyczno – wychowawczym realizowanym w szkole, a w przyszłości przygotowując do dorosłego życia.

    
 

 Magdalena Piechocka

 Natalia Brząkała

 Magdalena Lenartowicz

 Julita Kisiel

Joanna Paupa

Monika Korbik - Ludwiczak

 Anna Przybylska

Jerzy Kot

 Sylwia Woźniczak

Izabela Adamska

Beata Brodziak

 Ilona Ostatkiewicz – Mostek

 Joanna Bazaniak

Jolanta Dębska

 Agnieszka Czwojdrak

Katarzyna Berłowska

 Lidia Sobczak

 Joanna Grabowska

Kinga Zając

Izabela Matela

Katarzyna Cygan

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia, usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych i motorycznych, kompensacja braków. Podczas zajęć ćwiczymy pamięć, koncentrację, doskonalimy umiejętności czytania, pisania, ortografii, wzbudzamy motywację oraz stwarzamy okazję do odnoszenia sukcesów.

 Elżbieta Bigas – Kubiak

 Natalia Wośkowiak

Marta Troińska

 Magdalena Piechocka

 Beata Radziej - Rezler

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD) - są to wielospecjalistyczne działania i aktywności przeznaczone dla dzieci od momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Zajęcia te mają na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny, poznawczy i komunikację małego dziecka.

 Renata Wałejko

 Monika Jabłońska

 Aleksandra Jankiewicz – Warkocka

Jolanta Kuzemko

Aleksandra Scheller

 Agnieszka SokołowskaZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO – SPOŁECZNE – to zajęcia, na których ćwiczone są umiejętności życia w społeczeństwie. Rozwijane są zdolności nawiązywania i podtrzymywania relacji, realizowania własnych potrzeb w interakcji z innymi osobami oraz poszanowania dla indywidualnych potrzeb i możliwości każdego człowieka. W parze z tym idzie wspieranie rozwoju zdolności do rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych swoich i cudzych. Działania podejmowane są w sposób zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji życiowej każdej jednostki. Uczeń obejmowany jest pomocą holistyczną nastawioną na uwzględnienie w planowanych działaniach wszystkich aspektów jego funkcjonowania, rozwoju i edukacji.

 Małgorzata Kisiel

 Weronika Klon

ZAJĘCIA O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM – to zajęcia o charakterze warsztatowym. Ułatwiają one uczniowi aktywne i pełne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej. Wspierają rozwój umiejętności związanych z funkcjonowaniem w klasie i grupie rówieśniczej. Umożliwiają uczniowi pełne wykorzystywanie własnego potencjału niezależnie od kontekstu i czynników rozwojowych, społecznych oraz posiadanych umiejętności. Planowane i realizowane działania zawsze stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby każdej osoby oraz wspierają ją w radzeniu sobie z kolejnymi wyzwaniami. Zajęcia mogą przybierać formę indywidualną lub grupową.

 Weronika Czajka

 Anna Perła - Grajek