OGÓLNOSZKOLNY PROJEKT „DBAJMY O JĘZYK!”

OGÓLNOSZKOLNY PROJEKT 
„DBAJMY O JĘZYK!”
Z OKAZJI 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Motto: Język jest mapą drogową kultury. Mówi ci, skąd ludzie pochodzą i dokąd zmierzają.
	/Rita Mae Brown/


Autorzy i koordynatorzy projektu: Elżbieta Kubiak-Bigas, Agnieszka Sokołowska, Natalia Velikov

Realizatorzy wdrażający projekt: wychowawcy oddziałów przedszkolnych, oddziałów terapeutycznych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele języka polskiego i historii 
w klasach 4-8, specjaliści

Oddziały objęte projektem: oddziały przedszkolne, oddziały terapeutyczne, klasy 1-3, klasy 4-8

Termin realizacji: 21-25.02.2022

Cel ogólny projektu: obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (ustanowionego 
na dzień 21 lutego), kształcenie umiejętności posługiwania się językiem, wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 
a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Cele szczegółowe:
- kształtowanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,
- rozwijanie sprawności językowej, umiejętności wypowiadania się w mowie i w piśmie,
- poszerzanie słownictwa czynnego i biernego uczniów,
- dbałość o poprawność wypowiedzi,
- rozwijanie sprawności uważnego słuchania i czytania,
- kształtowanie umiejętności rozumienia czytanego tekstu i wykorzystywania zdobytej wiedzy,
- zapoznanie uczniów z różnymi tekstami kultury o charakterze historycznym,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości, ich porządkowania, systematyzowania,
- wykorzystywanie posiadanych umiejętności w praktyce,
- wzmocnienie motywacji do nauki, uczenie się poprzez działanie, doświadczanie, aktywne uczestnictwo, 
- kształcenie właściwych zachowań społecznych, przyjaznego współzawodnictwa, umiejętności pracy w grupie.

Formy realizacji:
	praca w zespołach klasowych,
	praca indywidualna uczniów,
	praca w grupach,
	plakaty,
	pogadanka,
	prezentacja multimedialna,
	ekspozycja.

Materiały edukacyjne:
	karty pracy,
	słowniki,
	albumy,
	czasopisma,
	Internet,
	literatura piękna,
	teksty źródłowe,
	nagrania.

ZADANIA:

Oddziały przedszkolne i oddziały terapeutyczne:

JĘZYK GIĘTKI JAK SPRĘŻYNKA:

- zapoznanie się z łamańcami językowymi, wykonanie do nich ilustracji (karty pracy z łamańcami językowymi),
- rebusy słowne, zabawy słowotwórcze, zilustrowanie odpowiedzi (karty pracy z rebusami),
- stworzenie książeczki z gwarą – zapoznanie się z gwarami obowiązującymi w danym regionie naszego kraju (karty pracy z gwarą).

Klasy I-IV:

W JĘZYKOWEJ KRAINIE:
	nauka piosenki „Pod wspólnym niebem”,
	rebusy, ćwiczenia ortograficzne, określanie poprawnych form w zdaniach, wykreślanki wyrazowe, zaproszenia, rozsypanki wyrazowe (karty pracy),
	A jak mówi się u Ciebie? - krótkie prezentacje dot. podstawowego słownictwa uczniów pochodzących z innych krajów,
	tworzenie ilustracji do znanych polskich przysłów.


Klasy V-VIII:

JĘZYK POLSKI
DBAMY O JĘZYK OJCZYSTY:
	czytanie ze zrozumieniem – tekst dot. Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego,
	wysłuchanie piosenki promującej kampanię „Język polski jest ą-ę”,
	praca w grupach – dialekty i gwary polskie, zagrożenia dla języka polskiego, polskie frazeologizmy.


HISTORIA
DZIEJE POLSZCZYZNY:
	obejrzenie filmów z serii „Błyskawiczne dzieje polszczyzny”,
	praca w parach lub w grupach – opracowanie dziejów języka polskiego w formie plakatów.


Spodziewane efekty:
	podniesienie poziomu wiedzy językowej uczniów,
	rozbudzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własny język i kulturę językową,
	poszerzenie zainteresowań uczniów,
	prace plastyczne, plakaty eksponowane na terenie szkoły, prezentacja na stronie internetowej szkoły jako podsumowanie działań projektowych.
Skip to content